Forty Years Retrospective Review of Zhou Chunya

Event: 13 June 10 - 23 June 10

1971 – 2010 Forty Years Retrospective Review of Zhou Chunya

Inauguration: 13 June 2010
Duration: 2010-06-10 – 2010-06-23

Address: Shanghai Art Museum
No.325 Nanjingxi Road, Shanghai

Curator: Hu Yung-fen
Guest Host: Jiangmei

Organizer: Shanghai Art Museum
Co-organizer: Zhou Chunya Art Academy of Shanghai